Document Search

pdf  doc  ppt 
 
Search for levizja e trupave ne fizik
5 Libër mësuesi: Dituria 3 Plani mësimor analitik për lëndën Dituri natyre 3 35 javë x 2 orë mësimi javë = 70 orë Nr. Linjat Nënlinjat Orë6 6 Objektivat: fund të orës së mësimit nxënësi duhet: 1. Të japë kuptimin e bashkëveprimit të trupave. 2. Të përkufizojë forcën dhe të njohë ...4 Blloku tematik Objektivat Lëvizja e grimcës lëndore fushën e rëndesës kur hidhet horizontalisht Hedhja horizontale me shpejtësi të madhe