Document Search

pdf  doc  ppt 
 
Search for “ภูมิปัญญาท้องถิ่น”
เครื่องจักสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่า Author * Last modified by:



การจัดการศึกษาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น “อาหาร ยา ผ้า บ้าน” ...



... โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งชุมชน และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ ...



เพื่อสืบสานการนวดแผนโบราณ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ ...



ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึงความรู้ ความคิด ความเชื่อที่ ...



ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ...



ภายนอกโรงเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น.



... จากวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ...



แต่มีความเข้มแข็งโดยใช้ ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ...



... ม.6 ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง ได้นำแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น ...





2  3  4   Next