Document Search

pdf  doc  ppt 
 
Search for “ภูมิปัญญาท้องถิ่น”
เครื่องจักสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่า Author * Last modified by:การจัดการศึกษาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น “อาหาร ยา ผ้า บ้าน” ...... โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งชุมชน และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ ...เพื่อสืบสานการนวดแผนโบราณ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ ...ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึงความรู้ ความคิด ความเชื่อที่ ...ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ...ภายนอกโรงเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น.... จากวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ...แต่มีความเข้มแข็งโดยใช้ ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ...... ม.6 ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง ได้นำแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น ...

2  3  4   Next