Document Search

pdf  doc  ppt 
 
Search for การแจกแจงปกติ
... ที่สุ่มมามีการแจกแจงปกติ หรือเข้าใกล้การแจกแจงปกติ ...... กลุ่มตัวอย่างใหญ่ขึ้นจะมีการแจกแจงใกล้การ. แจกแจงปกติ-ข้อมูลที่นำมาทดสอบควรมาจากประชากรที่มีการแจกแจงปกติ- ...... สอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นหนึ่ง มีการแจกแจงปกติ ...วิธีในการตรวจสอบข้อมูลว่ามีการแจกแจงปกติหรือไม่ ...... ค่าสถิตินี้จะมีลักษณะการแจกแจงเข้าสู่การแจกแจงปกติ ...การแจกแจงปกติ. ค่ามาตรฐาน การแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกติ .... แปรปรวนของประชากร ประชากรมีการแจกแจงปกติหรือ ...... ต้นทุนคงที่รวม , การแจกแจงปริมาณขายเป็นการแจกแจงปกติ ...... วิจัยที่เหมาะสมกับประชากรจำนวนมาก ที่มีการแจกแจงปกติ ...

2   Next