Document Search

pdf  doc  ppt 
 
Search for การแจกแจงความถี่
การแจกแจงความถี่และ Author ***** Last modified by: Skoku Created Date: 9/15/2007 5:53:00 PM Company ***** Other titles: ...การแจกแจงความถี่ของคะแนนสอบวิชาภาษาไทยของนักศึกษา ๑๘ คน ...ความสัมพันธ์ของการแจกแจงความถี่ 2 ตัวแปร ระดับลำดับมาตรา ...การแจกแจงความถี่ แสดงโดยใช้กราฟมี 3 แบบ คือ ฮิสโทแกรม รูป ...ในกรณีข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่ ...ถ้าการแจกแจงความถี่เป็นแบบสมมาตร จุดค่าเฉลี่ยเลขคณิต ...แม้ว่าการแจกแจงความถี่สามารถทำข้อมูลให้กะทัดรัดขึ้นก็ ...... สถิติบรรยาย เช่น ร้อยละ การแจกแจงความถี่ การหาค่า ...... ข้อเสนอแนะของบุคลากรดังกล่าว โดยการแจกแจงความถี่ ...รวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้ตัดสินแล้วทำการแจกแจงความถี่ ...

2   Next