Document Search

pdf  doc  ppt 
 
Search for การนำนโยบายไปปฏิบัติ
การนำนโยบายไปปฏิบัติได้พัฒนาจากระดับประเทศ (nation states) ...การนำนโยบายไปปฏิบัติ: การสำรวจกรอบความรู้โดยสังเขป, ...การนำนโยบายไปปฏิบัติ ...... องค์ประกอบ คือ การกำหนดนโยบาย และ การนำนโยบายไปปฏิบัติ ...... วิจัย และตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ ...... ที่ก่อให้เกิดแผน (plan)ที่จะทำให้การนำนโยบายไปปฏิบัติ ...การนำนโยบายไปปฏิบัติ - คณะกรรมการกองทุนฯ(กยศ.) - ...... นโยบายกับผู้รับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติแต่ละ ...... กับผู้รับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติในแต่ละ ...การนำนโยบายไปปฏิบัติ (Implementation) ...

2   Next